Dokumenti

Pārdaugava
Skolas noteikumi
Izglītības programmas
Skolas nolikumi
Skolas pašpārvalde
Pašvērtējumi
Reglamenti
Instrukcijas
Anketēšanas
Arhīvs
Skolas tehnika

Attīst.plāns 2019

Pretkor.plāns2020.g.
Pretkor.plāns2017.g.
Prof.darb.kvalif.2017
Rīcības plāns 2015
Aizsardz.plāns 2014
Ind. izglītības plāns
IIP - 2

RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA

Skolas  NORMATĪVIE  dokumenti

  1. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu (Izglītības programmas kods 21011121) līdz 26.02.2020

  2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015321) līdz 26.02.2020

Normatīvie dokumenti

2019.g. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2019.g.

 

Direktore.

I. Šinkareva 

2019.g.

Korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai periodam līdz 2020.gada 1.septembrim

 

PSP-18-68-rs

 

Direktore.

I. Šinkareva

2019.g. Mācību darba analīze 2018./2019.m.g.     I. Freimane
05.03.2018.g.

KLASES AUDZINĀTĀJA DARBA REGLAMENTS

 

 

  T. Moisejeva
14.06.2019.g. Rīgas Pārdaugavas pamatskolas
atbalsta personāla komisiju reglaments

 PSP-19-4-nts


 

 

Direktore.

I. Šinkareva

 

05.06.2019.g

Bibliotēkas reglaments

PSP-18-68-rgs

 

Iekšēje noteikumi

Direktore.

I. Šinkareva

23.01.2019.g.

Rīgas Pardaugavas pamatskolas nolikums

 

Nr.47    
2018.g. Mācību darba analīze 2017./2018.m.g.     A. Silova
05.10.2018.g.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments

 

PSP-18-68-rs

Reglaments  

2017.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas

Pašvērtējums pamatjomās

„Macīšanas un mācīšanās”  un  „Skolēnu sasniegumi”

2016./2017.mācību gads

 

Direktore.

I. Šinkareva

 

11.12.2017.g.

Pretkorupcijas pasākumu plāns

 

Direktore.

I. Šinkareva

30.11.2017.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

 

PSP-17-nts

Iekšējie noteikumi

Direktore.

I. Šinkareva

22.08.2017.g.

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

 

PSP-17-15-rs

Pielikums

Direktore.

I. Šinkareva

 

ARHĪVS

 

09.09.2016.g.

Skolas iekšējas noteikumi. Kārtība par direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

Pielikums

Direktore.

I. Šinkareva

16.04.2015.g.

Pretkorupcijas pasākumu plāns

 

psp-15-13-rs

 

Direktore.

I. Šinkareva

07.05.2015.g.

Ugunsgrēka gadījumā

 

Rīcības plāns

Direktore.

I. Šinkareva

04.11.2013

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas Pagarinātas dienas grupas reglaments

PSP-13-1-rgs

Reglaments

Direktore.

I. Šinkareva

2013.g.

Pašnovērtējuma ziņojums

 

 

Direktore.

I. Šinkareva

23.11.2011.g.

Rīgas Pārdaugavas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

81-v

Noteikumi

Direktore.

I. Šinkareva

19.05.2011.g. Rīgas Pardaugavas pamatskolas nolikums

 

Nr.127    
10.08.2010.g.

DARBA AIZSARDZĪBAS INSTRUKCIJA Nr.1. Ievadinstrukcija

     
10.08.2010.g.

DARBA AIZSARDZĪBAS INSTRUKCIJA Nr.2.

Tēma: vispārējās darba aizsardzības prasības izglītības iestādes darbiniekiem

     
2010.g.

UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJA  Nr. 1. SKOLOTĀJAM

     
2010.g.

DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA Nr. 4.

DARBAM AR BIROJA TEHNIKU

     
2010.g.

DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA Nr.5.

DARBAM AR DATORU

     
2010.g.

DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA Nr. 8. SKOLOTĀJAM

     
2010.g.

DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA  Nr. 12.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANĀ

     
2010.g.

DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA Nr. 15.

CEĻU SATIKSMES DROŠĪBĀ

     
2010.g.

DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PLĀNS

     
2010.g.

DARBA AIZSARDZĪBAS INSTRUKCIJA Nr.12.

Tēma: Darba aizsardzības prasības skolas pedagoģiskajiem darbiniekiem (izņemot fizikas, ķīmijas, bioloģijas, sporta, mājturības un tehnoloģijas pedagogus)

     

02.02.2010.g.

Kārtība, kāda nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.

8-V

Iekšēje noteikumi

Direktore.

I. Šinkareva

21.12.2006.g. Skolēnu uzvedības un kartības noteikumi sporta stundās

51-p

Reglaments

Direktore.

I. Šinkareva

28.12.2006.g. Mācību sasniegumu vērtēšanas reglaments

 

52-p

Reglaments  

 

Pēdējas izmajņas   06.01.2020

  Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ