ANATOMIJA 2012

Pārdaugava
atpakaļ
Ķīmija
Latviešu valoda
English
ANATOMIJA 2012
PUSDIENA
Fizioteraroja 2012
Horeoterapija
Audzināšanas stunda
Aptauja

 

Vecāku klase 2015
Vecāku klase 2012
Vecāku klase 2010

Силова Анна Владиславовна

BIOLOĢIJAS STUNDA - Nr.4

ANATOMIJA

2012. gada 13.decembris

Skolotāja: A.V.Silova - bioloģijas skolotāja, maģistra grāds pedagoģijā, direktores vietniece izglītības jomā

 

Tēma: Cilvēka skelets. Balsta un kustību orgānu sistēma. (9.klase)


 

Dalībnieki: 16 vecāki

Mācību līdzekļi:

 • Interaktīvā tāfele

 • Dators

 • Darba lapas

 • Skelets - modelis

 • Mācību grāmatas

 • Kopēti materiāli


 

Stundas gaita:

 • Jaunā materiāla izskaidrošana

 • IT programma “Anatomija”

 • Darbs ar bilingviālām darba lapām

 • Praktiskais darbs

 • Mācību filma par magnētisko rezonansi

 • Darbs ar zinātnisko literatūru - mācību grāmatas, ilustratīvajiem materiāliem, tabulām, shēmām, paralēli tiek veikti demonstrējumi uz interaktīvās tāfeles

 • Filmas fragments par kauliem

 • Darbs ar dotiem programmā “Anatomija”, atgriezeniskā saikne

 

 

ATSAUKSMES

 • Ātri, viegli, apjomīgi (neradās šaubas par skolotājas profesionalitāti)

 • Ļoti interesanti, lietderīgi, dažādu materiālu daudzveidība

 • Paldies par informāciju

 • Savos 36 gados uzzināju daudz ko jaunu

 • Laba, varena stunda

 • Ļoti interesanta stunda, laiks paskrēja kā 5 minūtes

 • Bija airautīgi un interesanti

 • Lietderīga un interesanta stunda

 • Ļoti labi iederējās interaktīvā tāfele, darbs ar datoru un solos

 • Augstākajā līmenī

 • Uzzināju daudz jaunu lietu priekš sevis

 • Interesanti

 

УРОК БИОЛОГИИ   - урок № 4

13 декабря 2012

Учитель: Силова Анна Владиславовна-  магистр педагогических наук, учитель биологии, заместитель директора

Тема: Скелет человека. Опорно-двигательная система.  (9 класс)

Кол-во учеников: 16 (родители)

Оборудование:

 • Интерактивная доска

 • Компьютер

 • Рабочие листы

 • Скелет

 • Учебники

 • Ксерокопии материалов

Ход урока

 • Объяснение материала

 • IT Программа «Анатомия»

 • Заполнение рабочих листах билингвально

 • Практическая работа

 • Просмотр фрагмента фильма о магнитном резонансе

 • Работа с учебниками, иллюстративный материал, таблицы, схемы. Параллельно все демонстрируется на интерактивной доске

 • Фрагмент фильма о костях

 • Работа в компьютерном кабинете (211). Программа «Анатомия». Индивидуальное закрепление пройденного материала.

 

ОТЗЫВЫ

 • Быстро, легко, авторитетно ( не возникло вопросов о профессионализме преподавателя), объемно

 • Очень интересно, познавательно, с использованием разных материалов

 • Спасибо за информацию

 • За свои 36 лет узнала много нового

 • Хороший, добротный урок

 • Очень интересный урок. Пролетел как за 5 минут

 • Было страшно интересно

 • Познавательно и интересно

 • Удачно сочетались информация с интерактивной доской, компьютерами и работа за партой

 • На высшем уровне

 • Многое узнала интересного для себя

 • Интересно

Pēdējās izmaiņas    02.01.2019

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ