Bērna karjeras vajadzības dažādos vecumposmos    

Pamatskolas 1. – 4. klase

 

Attīstības iezīmes

Karjeras vajadzības

 

  • Nepieciešama uzmanība un uzslavas

  • Piemīt neierobežota enerģija

  • Nespēja nošķirt iedomu pasauli no realitātes

  • Nepieciešama pašapziņas veidošana

  • Atšķir darbu no spēles

  • Identificē dažādus darba veidus

  • Piedalās dažādos darba aktivitāšu veidos

  • Zina, kā pieņem lēmumus

  • Apgūst pozitīvu attieksmi pret darbu

  • Identificē personīgas sajūtas

 Klases stundas

 

Klase

Temats

St. skaits

Sasniedzamais rezultāts

1.-2. klase

Mani darbiņi. Pienākumi ģimenē

Mani vaļasprieki

Mana sapņu profesija

Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs

1

1

1

1

Gūst priekšstatu par ikdienas darbu un interešu, vaļasprieku saistību ar profesijām, gūst izpratni par to dažādību

3.–4. klase

Mani darbiņi. Pienākumi ģimenē

Fiziskais un garīgais darbs

Mana sapņu profesija

Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs

1

1

1

1

Gūst priekšstatu par ikdienas darbu saistību ar profesijām, gūst izpratni par to dažādību

 

1.- 2. klasē tiek akcentēta joma „Pašizpēte”

šādā apjomā:

 

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

Stundu vai pasākumu skaits

Svešvalodas (angļu)

 

 

 

 

Mans hobijs

1

Es un mani draugi

1

Mani mājdzīvnieki

1

Mana istaba

1

Mans apģērbs

1

Ētika

 

 

Kā dažādi var pavadīt brīvo laiku

1

Mans varonis

1

Manas īpašības, manas stipras puses

1

Lasīšana

 

Varoņu raksturojums (ārpusklases lasīšana)

1

Domraksts ‘Mani nākotnes nodomi’

1

Mājturība

Rokdarbi – Gaumīgs apģērbs dažādām dzīves situācijām

1

Sociālās zinības

Manas intereses

1

Sports

Komandu spēles

1

 

Fizisko īpašību tests

1

Klases stundās

 

1. kl. Es varu rūpēties par savu veselību

1

1. kl. Aizraušanās, hobiji

1

1. kl. Profesijas skolā

1

2. kl. Es – sava rakstura saimnieks

1

2. kl. Mācos mācīties

1

2. kl. Mācos risināt strīdus

1

2. kl. Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs

1

Ārpusstundu pasākumi

( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.)

1. kl. Adaptācijas nodarbības (klases audzinātājs, skolas psihologs):,,Kāds es esmu?’’; ,,Draudzēsimies!’’; ,,Atrisinām strīdus’’

1

1. kl./2. kl. Vecāku sapulce ,, Kā mācīt un palīdzēt savam bērnam mācīties’’

2 pasākumi

2. kl. Pārrunas ,, Kā man izdodas sadarboties ar citiem’’

1 pasākums

2. kl. Projekts ,,Mana veselība’’

1 pasākums

Akcija „Cieni sevi, cieni citus, esi pieklājīgs”

1

Diskusija „Es un mani draugi”

1

 

 3. – 4. klasē tiek akcentēta joma „Karjeras izpēte”

šādā apjomā:

 

Mācību priekšmetu stundas

Tēmas

Stundu vai pasākumu skaits

Svešvalodas (angļu)

 

 

 

Mans brīvais laiks

1

Es un mani draugi

1

Profesijas

1

Dienas režīms

1

Vizuālā māksla

3. kl. Cilvēks darbā

1

Mājturība

3. kl. Rokdarbi – Drošība darbā

1

Dabaszinības

4. kl. Cilvēki, kas rūpējas par dabu. Iepazīšanas ar dabu saistībām profesijām

2

Lasīšana

3. kl. Domraksts. Mani vecāki un darbs.

1

 

4.kl. Domraksts. Populārākās profesijas

 

Lasīšana

4. kl. Par ko es gribētu kļūt

1

Sociālās zinības

4. kl. Sava laika plānošana

1

Sports

Komandu spēles

1

 

Fizisko īpašību tests

1

Klases stundās

3. kl. Manas intereses, dotumi un spējas

1

3. kl. Kāpēc vajadzīgs darbs?

1

3. kl. Profesiju izstāde. Praktiskais darbs

1

4. kl. Mans brīvais laiks, manas iespējas pašrealizēties

1

4. kl. Profesijas pagātnē, tagadnē un nākotnē

1

3. - 4. kl. Mani darbiņi. Pienākumi ģimenē

1

Ārpusstundu pasākumi

( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.)

3. – 4. kl. Drošības dienas skolā

2 pasākumi

3. kl. Konkurss „Profesiju daudzveidība”

1 pasākums

4. kl. Mācību ekskursija. Iepazīstam dažādus darbus

1 pasākums

4. kl. Uzņēmuma apmeklējums

1 pasākums

 

Bērna karjeras vajadzības dažādos vecumposmos         

Pamatskolas 5. – 9. klase

 

Attīstības iezīmes

Karjeras vajadzības

Daudz patstāvīgāki

Saprot, ka piederība grupai un draugiem ir svarīga

Var uzņemties vairāk atbildības

Pārsteidzošs interešu vēriens

Var patstāvīgi domāt, tomēr ir viegli ietekmējami

Identificē personīgās intereses, spējas, savas stipras un vājas puses

Raksturo savus pienākumus mājās un skolā un saista tos ar kopienā sastopamiem darbiem

Apraksta, cik darbs ir nozīmīgs un sasniedzams visiem cilvēkiem

Apraksta, kā personīgie uzskati un vērtības ietekmē lēmumu pieņemšanu

 

 

Klases stundas

 

Klase

Tēmats

Stundu skaits

Sasniedzamais rezultāts

5. klase

Klases vecāku profesiju, specialitāšu un darba vietu izzināšana

Mani darba ieradumi

Sadarbības prasmes. Darbs komandā

2

 

1

1

Apzinot vecāku profesijas, tiek rosināts domāt par saviem iespējamiem nākotnes nodomiem

Prasme plānot savu dienas režīmu, ievērojot savas interese un iespējas

6. klase

Profesiju daudzveidība, prestižs un pievilcība

Vecāku profesiju un darba vietu apmeklēšana

1

 

2

Iepazīstināt ar profesiju dažādību un iepazīties ar savām iespējām

7. klase

Profesiju daudzveidība, prestižs un pievilcība

Spējas un intereses

1

 

2

Tiek apkopota un prezentēta informācija par profesijām

NVA Karjeras pakalpojumu kabineta apmeklējums un darbs speciālista vadībā

8. klase

Spējas un interese, to attīstīšanas iespējas

Jēdzieni; profesija’’, ,,specialitāte’’

Informācijas iegūšana par karjeras izvēles iespējām

1

 

1

 

2

Skolēni izzina savas spējas, iegūst informāciju par dažādām profesijām un to apguves iespējām. Tiek veicināta spēja uzņemties atbildību par savu plānu īstenošanu

9. klase

Skolēnu profesionālā atbilstība (tikšanās ar karjeras konsultantu)

Papildus informācijas ieguve par dažādām profesijām un to apguves iespējām

Profesiju daudzveidība, darba pienākumi( tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem)

Lietišķie raksti, to nozīme, meklējot darbu un stājoties dažādās iestādēs

2

 

1

 

 

2

 

 

1

 

Skolēni izzina savas spējas, iegūst informāciju par dažādām profesijām un to apguves iespējām, apgūst prasmi veidot CV, raksturojumu

 

 

 

5. – 6. kl. klasē tiek akcentēta joma „Karjeras vadība”

šādā apjomā:

 

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

St.vai pasākumu skaits

Svešvalodas

 

 

 

Manas intereses

1

6. kl. Valodas kultūra

1

Rakstura īpašības

1

Mans brīvais laiks

1

Informātika

 

5. kl. Teksta apstrāde – lietišķie teksti datora

1

5. kl. Informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošana

1

Vēsture

6. kl. Es ienāku sabiedrībā

1

Literatūra

5. kl. Domraksts. Mans varonis tiek galā ar grūtībām

1

 

6. kl. Mūsdienu jaunieša problēmas

1

Latviešu valoda

Saziņa. Emocijas.

1

Sociālās zinības

 

 

5. -. 6. kl. Konflikts, to rašanās un risināšana

1

5. kl. Mana mācīšanās taktika

1

6. kl. Pienākumi un tiesības 

1

Dabaszinības

 

5. kl. Cilvēka maņas un darbs

1

5. kl. Organisma augšana

1

Sports/Mājturības

Drošības noteikumi un to nepieciešamība. Veselība un darbs.

 

Klases stundās

5. kl. Mani mērķi un kā es tos varu sasniegt

1

5. kl. Uzvedības etiķete

1

5. kl. Sevis reprezentēšana

1

6. kl. Kā cilvēki tiek galā ar grūtībām

1

6. kl. Laika plānošana

1

6. kl. Mans nākotnes redzējums

1

Ārpusstundu pasākumi

( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.)

5. kl. Adaptācijas nodarbības sadarbībā ar skolas psihologu. Darbs komandā. Stresa menedžments.

2

5. kl. Projekts : ,,Profesiju daudzveidība’’

1 pasākums

5. kl. – 6. kl. Drošības nedēļa: Darbs un risks

1 pasākums

6. kl. Ekskursijas: Manu vecāku darba dzīve

1 pasākums

6. kl. Skolēnu iesaistīšana klases pasākumu organizēšana. Klases vakara organizēšana

1 vai vairāki pasākumi

 

7. klasē tiek akcentēta joma „Pašizpēte”

šādā apjomā:

 

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

St.vai pasākumu skaits

Svešvalodas

 

 

 

 

Mans hobijs

1

Es un mani draugi

1

Mani mājdzīvnieki

1

Mana istaba

1

Mans apģērbs

1

Ģeogrāfija

Klimata izmaiņas un veselība

1

Vēsture

Seno baltu ciltis

1

Literatūra

 

Boņuka, Billes un mana bērnība

1

„Zelta zirgs” – Antiņš, brāļi un es

1

Latviešu valoda

Saziņa: personīgais viedoklis, attieksme, pamatojums, diskusija

1

Mājturība

 

Rokdarbi – zeķu adīšana

1

Kulinārija

1

Sociālās zinības

 

Atkarības

1

Lietišķas saskarsmes etiķete

1

Sports

 

Fizisko īpašību tests

1

Komandu darbs

 

Klases stundās

Es starp citiem

1

Mans raksturs un paradumi

1

Uztveres tipi

1

Temperamenti

1

Mācies mācīties

1

Kas es esmu? Ko es protu, varu un daru?

1

Ārpusstundu pasākumi

( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.)

Pēcpusdiena „Draudzības brīnums – saprast un saprasties”

1

Konkurss „Ko es zinu par profesijām?”

1

Nodarbības par karjeru „Sevis izzināšana. Kas es esmu.? Ko es protu un varu?”

4

Ēnu dienas

 

Akcija „Cieni sevi, cieni citus, esi pieklājīgs”

1

Diskusija „Es un mani draugi”

1

 

8. klasē tiek akcentēta joma „Karjeras izpēte”

šādā apjomā:

 

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

Stundu vai pasākumu skaits

Svešvalodas

 

Lietišķi raksti – Eiropas CV

1

Intervija ar dažādu profesiju pārstāvjiem

1

Latviešu valoda

 

Lietišķie raksti – darba sludinājumu pētīšana

1

Tekstveidne - pārspriedums

1

Sociālās zinības

 

Droša sociālā vide

1

Darbs un karjera

 

Matemātika

Izcilākie matemātiķi

1

Ķīmija

 

Ķīmiskie atkritumi un to pārstrāde

1

Referāts „Mendeļejevs un citi izcilākie ķīmiķi”

1

Zooloģija

 

Veterinārārsta profesija

1

Ekoloģija, profesijas ”Cilvēks – daba”

1

Ģeogrāfija

 

Darbaspēka migrācija Eiropas Savienībā

1

Darba vietas dažādās valstīs

1

Fizika

Izcilākie fiziķi

1

Vēsture

 

Strādnieku kustība 19. gs. pēdējā trešdaļā

1

Ekonomiskā attīstība Eiropā un ASV 19. gadsimta beigās

1

Klases stundās

Darbs un vaļasprieks

1

Kas man patīk?

1

Darba sludinājumu pētīšana

1

Profesiju prestižs un perspektīvas

1

Sapnis vai realitāte

1

Manu vecāku profesijas un karjeras izaugsmes iespējas.

1

Ārpusstundu pasākumi

( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.)

 

Projekts ,,Vecāku darba pasaules izpēte’’

Projektu nedēļa

Droša vide (darba drošība)

1

Ēnu diena ,,Mana sapņu profesija’’

1 diena

Policijas dienas

1 diena

Tikšanās ar Ūdensglābēju dienesta speciālistiem

1

 Lomu spēle ,,Iejūties profesijā’

1

 

 

 

9. klasē tiek akcentēta joma „Karjeras vadība”

šādā apjomā:

 

Mācību priekšmetu stundās

Tēmas

Stundu vai pasākumu skaits

Svešvalodas (angļu, vācu, krievu)

 

 

 

Dienas režīms

1

Izglītības sistēmas dažādās valstīs. Izglītības iespējas ārzemēs

1

Publiskā uzstāšanās – sevis prezentēšana

1

CV

1

 Latviešu valoda

 

Publiskā runa – sevis prezentēšana

1

Lietišķie raksti

1

Ģeogrāfija

Saimniecības nozares un ar tām saistītās profesijas Latvijā

1

Ķīmija

Ķīmija sadzīvē

1

Vēsture

 

 

Pasaules ekonomiskā krīze 20. gs. 30. gados

1

Izcilākie zinātnieki 20. gs.

1

20. gs. progress zinātnē un tehnikā

1

Sociālās zinības

 

 

 

 

Darba likumdošana

1

Ģimenes budžets, skolas budžets

1

Civillikums

1

Nodokļi

1

Cilvēks, sabiedrība, karjera, rīcība

1

Klases stundās

Karjeras plānošana

1

Karjeras kāpnes, karjeras plāns

1

Sekmju plānošana un izvērtēšana

1

Lēmumu pieņemšana, atbildība

1

Iekļaušanās darba tirgū

1

Profesionālā virzība. Profesionālā piemērotība

1

Ārpusstundu pasākumi

( projekti, tikšanās, lomu spēles, skolas un klašu vecāku sapulces, skola, individuālās konsultācijas u.c.)

Tikšanās ar skolas administrāciju par izglītības programmām vidusskolā

1

Projekts „Izglītības plānošana pēc 9. klases”

 

Atvērto durvju dienu apmeklējumi izglītības iestādēs

 

Izstādes ,,Skola’’ apmeklējums

1 pasākums

Ēnu diena

 

Aptauja par karjeras izvēles jautājumiem

1

Vecāku sapulce ,,Mana bērna nākotnes plānošana’’

1

 

 

23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

Counter CO.KZ