Erasmus+
Erasmus 2014/2016
Projekta kalendārs
Dalībnieki
Programme
Rīga 2016
Jūrmala 2016
Slovēnija 2016
LR4 - 11.03.2016
LR-4 (107.7) 12.03.2016
Ungārija 2016
LR-4 26.12.2015
Igaunija 2015
LR-4 (107.7)
Spānija 2015
LR-4 (107.7)
Seminārs 2015
Malta 2014
LR-4 (107.7)
eTwinning 2014
MK rik.
Seminārs 2014

Latvija 2016
Rīga-pdps
Daba
Ķīmija 1
Ķīmija 2
Pirkumi

 

   

2014 - 2016

Латвийское радио 4 "Домская площадь"Valsts izglītības attīstības aģentūra

"Exploring Different Methods of Science Teaching to Increase Student Motivation and Promote Scientific Literacy”

MALTA 2014

Erasmus+

 

9-12.12.2014.g

 Dalībnieki no "Pārdaugava":

  1. L. Renge - Projekta kuratore

  2. I. Šinkareva - skolas direktore

  3. T. Petrosjana - ķīmijas skolotāja

  4. L. Grišina - dabaszinības skolotāja

Trīs mūsu skolas skolotāji (Ludmila Renge, Tatjana Petrosjana, Liene Grišina) kopā ar skolas direktori Irēnu Šinkareva no 10. – 13. Decembrim devās uz Maltu, lai piedalītos starptautiskajā projektā “Exploring different methods of science teaching to increase student motivation and promote scientific literacy” (“Pētīt dažādas mācību metodes dabaszinātnēs, lai palielinātu skolēnos motivāciju apgūt un veicināt zinātnisko domāšanu”) no Ludmila Renge, Tatajana Petrosjana, Liene Grišina, Irēna Šinkareva.

            Projektu piedāvā dabaszinātņu pasniedzēji (fizika, ķīmija, bioloģija un dabaszinības) ar mērķi paaugstināt skolēnu motivāciju apgūt dabaszinātnes. Izmantojot dažādas mācību metodes dabaszinātnēs, būs ciešā saiknē ar ikdienas dzīvi. Palielinot skolēnu motivāciju un tieksmi izzināt dabaszinības.

          Otrs projekta mērķis ir palielināt skolēnu skaistu, kas vēlas savas studijas universitātē un nākotnē izvēlēto profesiju saistīt ar dabaszinātņu zinātnisko ciklu.

         

Skolotāju grupa, kas piedalās projektā ir apņēmušies izpētīt un izzināt dažādas Eiropas valstu mācību programmas, kurās ir kopīgas tēmas. Lai pēc tam veidotu mācību stundu plānu sadarbības ietvaros starp dažādām Eiropas Savienības skolām.

            Pēc mācību stundu plānošanas un izstrādāšanas, projekta dalībvalstu pedagogi savās skolās novadīs mācību stundu. Stunda tiks uzņemta video ierakstā, un pēc tam tiks vērtēta izmantoto metožu efektivitāte.

            Projekta beigu daļā tiks veikta mācību materiālu apmaiņa starp projekta dalībvalstīm ar mērķi pilnveidot mācību stundu pasniegšanu un paaugstināt dalībnieku zināšanu līmeni. Kā arī tiks vērtēti dažādi mācību metožu paraugi un risinājumi, kuri izmantoti mācību mērķu sasniegšanai.

            Kā projekta rezultāts, tiks izveidoti mācību stundu datu bāzes un resursi citiem pedagogiem.

___________________________________________________________________________

            Projekta pirmās dienas ietvaros, katras valsts pārstāvji – Maltas, Igaunijas, Slovākijas, Spānijas, Ungārijas un Latvijas iepazīstināja projekta dalībniekus ar izglītību viņu valstīs.

              Otrajā dienā tika salīdzināti katras valsts priekšmetu projekti (dabaszinības, ķīmija, fizika, bioloģija), tika atrastas kopējas tēmas apspriešanai, un stundu sagatavošanai ar kopējām tēmām.

            Vissmalkāk bija izklāstīta Maltas mācību programma.

                                                      Maltas mācību programmas

                                                     Dabaszinības 1.- 6.kl.

            Galvenais mērķis – ielikt pamatzināšanas un sapratni, attīstīt pieredzi un attieksmi izmantojot zinātniskus eksperimentus. Programmas fokusējas uz to, lai skolēnos veidotu apziņu par zinātnes un tehnoloģiju lomu ikdienā.

            Apziņa, ko skolēni saņem šajā vecumā, iekļauj trīs lielas tēmas:

                                    Pasaule mums apkārt (dzīvo organismu dzīvotspējas pamati, t.sk. cilvēka savstarpējā saistība ar dzīviem organismiem, apkārtējās vides ietekme uz dzīves kvalitāti). Tēma: Dažādi dzīvnieki un mēs. Augu valsts. Eksistences vide. Laika apstākļi.

                                    Enerģija (pamatzināšanas par skaņu, gaismu, elektrību, magnētismu, fizikālie spēki). Tēmas: Elektrība, spēki, gaisma, skaņa.

                                    Matērija mums apkārt (priekšstats par vielām un matērijām no Visuma līdz ikdienā sastopamām). Tēma: Pārveidošanās, materiālu izmantošana un to īpašības. Mūsu planēta un viņus kaimiņi.

Mācību procesā no 1.- 6.klasei skolēni attīsta domāšanu un apgūst praktiskās iemaņas pētnieciskajos darbos.

 Тема: "Исследование различных методов преподавания естествознания для повышения мотивации учащихся и содействия научной грамотности"

 

 

С  10 по 13 декабря 2014 г.  учителя нашей школы  (Людмила Ренге, Татьяна Петросян, Лиене Гришина)  во главе с директором  Иреной Шинкаревойпосетили  Мальту , чтобы принять участие в проекте Exploring different methods of science teaching to increase student motivation and promote scientific literacy ("Исследование различных методов преподавания естествознания для повышения мотивации учащихся и содействия научной грамотности".

Проект предложен группой преподавателей естественнонаучных дисциплин: физика, химия, биология и естествознание с целью повышения мотивации учащихся. Использование методик обучения наукам естественного цикла в тесной связи с повседневной жизнью увеличивает мотивацию учащихся и повышает научную грамотность. Другой целью данного проекта является увеличение числа учащихся, которые выбирают для дальнейшего обучения специальности, связанные с естественнонаучным циклом  в высших учебных заведениях.
Группа учителей, участвующих в проекте, намерена исследовать и изучить различные европейские учебные программы для того, чтобы найти общие зоны обучения.  После того, как будут определены общие темы образовательных программ, будут созданы планы уроков в рамках сотрудничества и налаживания связей с разными школами
в европейских странах.

После планирования и разработки уроков, они будут проводиться в странах-участницах, осуществляться видеозапись и оценивание их учебной эффективности. На завершающим этапе проекта будет совершен обмен  учебными материалами  между школами стран-участниц с целью улучшения преподавания научных дисциплин и повышения уровня знаний учащихся. Также будут оценены различные методические приемы и решения, используемые для достижений  образовательных целей.

Как результат этого проекта – создание базы данных учебных планов уроков и ресурсов для других учителей.
Латвийское радио 4 "Домская площадь"

07.02.2015

Репортаж о проекте Erasmus+.

Мальта. Система естественнонаучного образования на Мальте

"Exploring Different Methods of Science Teaching to Increase Student Motivation and Promote Scientific Literacy”

mms://ier-w.latvijasradio.lv/pppy?20150207D083600090000

LR4 (107,7) -

A. Romanovs

T. Moisejeva

Renge L.,

T. Petrosjana,

L. Grišina

8:36

LR4 (107.7)

Pārdaugava | Erasmus+ | Daļībnieki | Latvija 2016 | Slovēnija 2016 | Ungārija 2015 | Igaunija 2015 | Spānija 2015 | Malta 2014 | MK rīk. | Pirkumi | 19.01.2015.g.

Последние изменения   23.02.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ