Ķīmijas olimp.2018

Pārdaugava
atpakaļ

 

 

06.02.2018.g.

Rīgas Ķīmijas 59. olimpiāde

2.posms

9. klašu skolēniem

401.kabinets Rīgas Pārdaugavas pamatskolā

 

no 10:00 līdz 14:00

 

Dalībnieki:

Rīgas Pārdaugavas pamatskola:

  • Leonards Tesnovs - II vieta

  • Stepans Jurašs - III vieta

  • Pāvels Bužinskis;

  • Rodions Šuļupovs;

  • Anastasija Pavloviča,

 

 

Skolēnus Olimpiādes sagatavoja - ķīmijas skolotāja Tatjana Petrosjana

Olimpiādes vadītaja - Tatjana Moisejeva (Rīgas Pārdaugavas pamatskola)

 

Novērotājs:  53.vsk

 

 

Metodiskā darba vadības nodaļas galvenā speciāliste: Iveta Razumovska (Tālrunis: +371 67105534)

 

Skolas dir.vienniece: Anna Silova

 

 

 

Instrukcija, 2018

Ķīmijas 59. olimpiāde

 

 

1 . 2. posms – novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde:

 

1.1. olimpiādes uzdevumus izstrādā valsts ķīmijas olimpiādes rīcības komisija, atbilstoši ķīmijas olimpiādes programmai, kas ir publicēta olimpiādes tīmekļa vietnē;

1.2. olimpiāde notiek pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2018. gada 6. februārī plkst.10:00, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni;

1.3. olimpiādes ilgums 180 minūtes;

1.4. katrs dalībnieks piedalās vienā, savai klasei atbilstošā vecuma grupā;

1.5.  olimpiādes norise:

1.5.1. vienu stundu pirms olimpiādes vadītājs pārliecinās par olimpiādes norises telpas kārtību, par interneta pieslēgumu, par datortehniku;

1.5.2. olimpiādes vadītājs ne agrāk kā 15 minūtes pirms olimpiādes sākuma  ielaiž izglītojamos datortelpās, kurās katram izglītojamajam ir dators, papīra lapa melnrakstam un  formulu lapa, ķīmisko elementu periodiskā tabula, ķīmisko elementu molmasas un šķīdība ūdenī ;

1.5.3. pārbaudīto izglītojamo sarakstu paraksta olimpiādes vadītājs un olimpiādes novērotājs ( 2. pielikums RIIMC rīkojumā Nr. 26-rs ; 02.02.2018) un nosūta (pēc olimpiādes) elektroniski novada atbildīgajai personai;

1.5.4. izglītojamie telpā sēž pie datora pa vienam un blakus izglītojamajam sēž citas klašu grupas izglītojamais;

1.5.5. ne vēlāk kā plkst. 9:15 olimpiādes norises dienā tiks ievietota olimpiādes uzsākšanas parole olimpiādes tīmekļa vietnē: http://skolas.lu.lv/, kurai piekļuve būs tikai novadu atbildīgajām personām;

1.5.6. ne vēlāk kā 30 minūtes pirms olimpiādes novadu atbildīgais paziņo olimpiādes uzsākšanas paroli olimpiādes vadītājam;

1.5.7. olimpiādes vadītājs nodrošina, lai skolēnam olimpiādes laikā interneta pārlūkprogrammā būtu atvērti tikai olimpiādes uzdevumi un netiktu lietotas citas datorprogrammas;

1.5.8. olimpiādes vadītājs uzsākšanas paroli pats ievada katram izglītojamam pārlūkprogrammā;

1.5.9. pēc olimpiāžu vadītāju atsūtītajiem izglītojamo sarakstiem novada atbildīgā persona apkopo informāciju par visiem izglītojamiem, kas ir piedalījušies olimpiādē attiecīgajā novadā, pilsētā, un iesniedz olimpiādes organizatoriem pēc pieprasījuma;

1.5.10. izglītojamam olimpiādes laikā atļauts izmantot kabatas skaitļotājus, kuri nav aprīkoti ar bezvadu komunikācijas un simbolisku aprēķinu funkcijām;

1.5.11. izglītojamais olimpiādes laikā melnrakstam izmanto olimpiādes vadītāja sagatavotās papīra lapas, uz kurām izglītojamais uzraksta savu vārdu, uzvārdu, skolu, klasi. Melnraksta lapas pēc olimpiādes glabājas pie skolas atbildīgās personas līdz 2017./2018. m.g. beigām;

1.5.12. olimpiādes uzdevumu izpildes laiku, atbilstoši olimpiādes nolikumam, kontrolē e-vides sistēma. Katrs izglītojamais olimpiādes uzdevumus drīkst pildīt 180 minūtes. Visām atbildēm ir jābūt pilnībā ierakstītām un elektroniski iesniegtām līdz plkst. 14:00 (laiks katram izglītojamajam tiek noteikts individuāli);

1.5.13. novada olimpiādē piedalās tikai tie izglītojamie, kas ir pieteikušies olimpiādei. Ja izglītojamais neierodas olimpiādē, tad cits izglītojamais nevar ierasties viņa vietā uz olimpiādi;

1.5.14. visām komunikācijas iekārtām, ieskaitot mobilos telefonus, olimpiādes laikā ir jābūt izslēgtām.

 

1.5.15. nopietnu tehnisku problēmu, piemēram, ilgstošu elektropadeves vai interneta pieslēguma traucējumu gadījumā olimpiādes vadītājs par to ziņo novada atbildīgajam, kas, izvērtējot situāciju, sazinās ar olimpiādes organizētājiem pa tālr.: 67033838 un piemeklē operatīvu problēmas risinājumu. Lai nebūtu situācija, kad ir ļoti grūti sazvanīt, uz šo numuru zvana tikai novada atbildīgā persona nevis olimpiāžu vadītāji no skolām!

1.5.16. par neatļautu palīglīdzekļu un jebkādu komunikācijas līdzekļu lietošanu uzdevumu risināšanas laikā dalībnieks tiek diskvalificēts. Diskvalifikācijas gadījumā olimpiādes vadītājs telpā un atbildīgais par olimpiādes norisi sastāda un paraksta protokolu par to, ka olimpiādes norises laikā pie skolēna atradās mobilie saziņas līdzekļi. Protokolu paraksta, skolēnu izraida no olimpiādes.

 

 

 

Sagatavoja: Rīgas pilsētas 59. Ķīmijas olimpiādes rīcības komisija, balstoties uz VISC 2017. gada 28.septembra rīkojumu Nr.25.1.-04/62 par ķīmijas 59. olimpiādes organizēšanu.

 

Rīcības komisijas priekšsēdētāja: D. Keidāne

 

 

 

Pēdējās izmaiņas   25.04.2018

 Латвийское радио 4 "Домская площадь" Посмотрите оценки Вашего ребенка

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

Counter CO.KZ