Programmas

Pārdaugava
atpakaļ

“Latvijas skolas soma”

2022.-2023.m.g.

Programmas "Latvijas skolas soma" aktualitātes

 

SATURS

Latvijas kultūras un mākslas vērtību un laikmetīgo izpausmju iepazīšana mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā ākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, ateriālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā.

 

APTVERE KATRĀ MĀCĪBU SEMESTRĪ

Apmēram  200000 skolēnu pamata un vidējās izglītības posmā, tai skaitā vispārējas privātajās

 

IDEJA UN ATTĪSTĪBA

Vēlme  nodrošināt regulāru pieeju kultūras norisēm

2015

Koncepcijas izstrāde

2016 - 2017

Pilotprojekti. (Daugavpils, Jelgavas, Brocēnu, Limbažu, Ventspils novads, Rīgas pilsēta)

2018

Programma sāk darbību.

 

REZULTĀTI

·        nodrošināta regulāra kultūras norišu pieejamība skolēniem

·        ietekmē izglītības kvalitātes, t.sk., kultūras izpratnes un izpausmju kompetences attīstību

·        pieaug nodarbinātības iespējas nozarē

·        palielinās bērniem un jauniešiem domāto kultūras norišu skaits un daudzveidība

·        maziņas sociālās atstumtības un nevienlīdžības riski

 

PAMATPRINCIPI

·        katram vismaz viena kultūras norise semestrī

·        daļa no mācību un audzināšanas darba satura

·        lidztiesība pieejamībā

 

NORIŠU FORMAS

klātienes norises (kultūras institūcijā, klasē, skolas zālē, parkā utt.)

digitālās norises (nofilmēts darbs vai tiešsaistes nodarbība)

 

FINANSĒJUMS

·        valsts piešķir proporcionāli skolēnu skaitam

·        administrē izalītības iestāžu dibinātāji

·        nodrošina programmu / biļešu maksu un transporta izdevumus skolēniem un pavadošajām personām


 

 

Padarītais 2021./2022. mācību gadā

 

2021./2022. mācību gada rudens semestrī visās izglītības iestādēs (pašvaldību, privātajās un profesionālās izglītības skolās)

aptverti 89 % skolēnu,

savukārt pavasara semestrī - 96 %;

 

1.semestrī kopumā apmeklētas 6164 kultūras norises, no kurām 2497 jeb 41 % klātienē un

3663 jeb 59 % digitāli (tiešsaistē vai ierakstu veidā);

 

2.semestrī kopumā apmeklētas 5627 kultūras norises, no kurām 4808 jeb 85 % klātienē un

819 jeb 15 % digitāli (tiešsaistē vai ierakstu veidā).

 

Kāpēc kultūra?

Resurss izglītības standartā izvirzīto rezultātu sasniegšanai, kas

·        raisa emocijas, dod spēku un iedvesmo;

·        aicina domāt un runāt par personīgi un sabiedriski nozīmīgām tēmām;

·        paplašina redzesloku un sniedz jaunas zināšanas;

·        spēcina piederības sajūtu un valstisko identitāti;

·        attīsta kritisko domāšanu, radošu problēmu risināšanu, medijpratību un empātiju;

·        atbilst zināšanu ekonomikai un sekmē nodarbinātību jomās ar augstu pievienoto vērtību.

 

Kultūras nozares programmā "Latvijas skolas soma"

·        Vizuālā māksla

·        Mūzika

·        Teātris

·        Deja

·        Cirks

·        Literatūra un grāmatniecība

·        Dizains

·        Kino

·        Arhitektūta

·        Materālais un nemateriālais kultūras mantojums

        

Par ko aicinām domāt, izvēloties un veidojot kultūras norises

О чем мы предлагаем вам подумать при выборе и создании культурных мероприятий

Skaidrs vēstījums

·        Kāpēc jūs veidojat šo norisi?

·        Ko jūs ar to gribat pateikt?

·        Kas skolēniem būtu jāatceras, jāsaprot, kādas varētu būt izjūtas?

 

Saturs un forma, kas uzrunā

·        Nenovienkāršot un nepārblīvēt

·        Neizdabāt iedomātai gaumei

Izvairieties no stereotipiem

·        tomēr centieties uzzināt, kas konkrēto

·        vecumposmu varētu uzrunāt

Nedublēt skolā notiekošo

·        Nesadrumstalot

·        Nepārbaudīt un neatprasīt

·        Nesacensties, bet radīt iespēju iepazīt un IZJUST

Pieejamība

·        Klātiene

·        mobilitāte

·        digitāli

·        izmaksu efektivitāte

 

Ko atzinīgi novērtē skolotāji un skolēni

•       Laikmetu sasaukšanas un aktualas tēmas;

•       Teksti - trāpīgi, viegli uztverami, loģiski sakārtoti, pārsteidzoši, uzmanību piesaistoši;

•       Vizuālā pieeja - kvalitatīvs attēls un dizains, saskaņa ar runāto/rakstīto tekstu;

•       Aktierspēles / nodarbības vadītāja meistarība;

•       Ierosme plašākai tēmas izziņai;

•       Atbilstība vecumposmam - gudra skolotāja lēmums;

•       Skolotāja radošā brīvība un sadarbība ar skolēniem;

•       Mācību procesam un uztveramībai piemērots norises garums.

 

Atgādinājumi un ieteikumi

 

·        Programmas kultūras norišu apmeklēšanai drīkst izmantot līdzfinansējumu no citiem avotiem, taču jābūt aptvertiem visiem skolēniem (piem., izmantojot vecāku līdzmaksājumu);

·        Koeficients x-eiro nenozīmē vienas norises izmaksas vienam skolēnam, skolai piešķirto kopējo finansējumu var plānot dažādām klasēm, izvēloties dažādas cenas kultūras norises;

·        No programmas līdzekļiem nedrīkst apmaksāt - mājražotāju, uzņēmēju, zemnieku saimniecību, dabas parku u. tml. piedāvājumu, tostarp tikai uz izklaidi mērķētus pasākumus/atrakcijas/šovus (piem., "MultiShow" veidotās izrādes);

·        Lai izmantotu kultūras norisi, iepriekš iāpārliecinās, vai tā iekļauta programmas piedāvājumā ja to neatrodat, jāsazinās ar programmas komandu.

 

 

Kā pieteikt jaunu kultūras norisi

 

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma" kops 2013. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu Iespēju regulāri Iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgas Izpausmes ta attīstot kultūras Izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsu un tas cilvēkiem

programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzika, teātri, deja, drka, vizualaja mākslā, kino, arhitektūra, dizaina, ma rēna laja un nemateriāla ja kultūras mantojuma, literatūra un grāmatniecība, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomās par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaide un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt madbu saturu. Veidota ka hoBstlska, starpdlsdpllnara programma, ta apvieno resursus un veidņa slnergiju kultūras un Izglttlbas Jomu darbība.

programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstība un 21 gadsimta zinasanu ekonomika. Ta sniedz nozīmīgu ieguvumu kultūras nozarei, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un Jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, ka ari veidojot nākotnes auditoriju.

 

www.latvijasskolassoma.lv

Par programmu

Plasaka informācijā par programmu “Latvijas skolas soma”

Skolu pieredze un aktualitātes

Programmas “Latvijas skolas soma” aktualitātes, plašāka Informācija par jaunākajām kultūras norisēm, skolu pieredzes stāsti

Kultūras norišu piedāvājums

informācijā par programmā iekļautajam kultūras norisēm tabula, atsevišķi izdalot digitālās un klātienes norises

Kultūras norišu izlases

Programmas “Latvijas skolas soma" komandas sagatavotās kultūras norišu Ikmēneša izlases

Pieteikt jaunu kultūras norisi

Jaunas kultūras norises pieteikšanas kārtība un veidlapa

 

https://www.lnkc.gov.lv/lv/pieteikt-jaunu-kulturas-norisi

Norises pieteikums kultūrizglītības programmā "Latvijas skolas soma"

 

Norises forma un nosaukums

 

Iestāde / organizācija, kas veido un nodrošina norises saturu  

 

Norises apraksts (apmēram 300 vārdi)        

 

Norises ilgums    

 

 pasts@latvijasskolassoma.lv

 

 

Finansējuma iespēja - Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkurss

 

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Programmas "Latvijas skolas soma" satura radīšana" projektu konkurss izsludināts 2022. gada 30. augustā.

 

Tiek finansēti projekti, kuru rezultātā tapušas mākslinieciski augstvērtīgas kultūras un mākslas norises dažādos žanros vai to apvienojumā:

·        ietver mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem izteiktu saturisko vēstījumu;

·        sekmē izziņas procesu, rosina diskusiju, emocionālo līdzpārdzīvojumu utt.;

·        ir veidotas, paredzot iespēju pielāgoties izrādīšanas apstākļiem un auditorijai;

·        sasaistāmas ar mācību un audzināšanas darba saturu, tā sekmējot izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;

·        var tikt regulāri izrādītas / ir pieejamas visa mācību gada laikā, t. sk., skolas dienas ietvaros;

·        izstrādes procesā ietver kultūras un mākslas profesionāļu un pedagogu sadarbību;

·        ilgst apmēram 30-60 minūtes, tām var sekot radošās grupas saruna ar skolēniem vai cita kultūras norisē balstīta darbība.

 

Kur meklēt informāciju

www.latviiasskolassoma.lv

·                    Skolu pieredze un aktualitātes;

·                    Plašāka informācija par jaunajiem kultūras norišu piedāvājumiem;

·                    Kultūras norišu ikmēneša izlašu arhīvs;

·                    Komandas un pašvaldību koordinatoru kontaktinformācija;

·                    u.c.

Kultūras norišu saraksts

www.lnkc.gov.lv/lv/latviias-skolas-soma-kulturas-norisu-piedavaiums  

 

Sociālie tīkli

• Facebook@latvijasskolassoma

• Instagram@latvijasskolassoma  

• Slēgtā pieredzes apmaiņas grupa skolotājiem un koordinatoriem www.facebook.com/groups/latviiasskolassoma

Saziņai

•       aiia.tuna(a)lnkc.gov.lv

•       pasts @ latviiasskolassoma.lv

 

 

Facebook grupa pieredzes apmaiņai

 

·        Aicinām uz sarunām par pieredzi programmā "Latvijas skolas soma", dalīties ar veiksmes stāstiem un kopā meklēt atbildes uz izaicinājumiem!

 

·        Kuras no programmā iekļautajām kultūras norisēm sniegušas Jums un Jūsu skolēniem māksliniecisku baudījumu, raisījušas pārdomas, prieku, iedvesmu un citas emocijas, vienlaikus kalpojot kā saturs mācību un audzināšanas darba satura apgūšanai?

 

·        Kuras kultūras norises esat izmantojuši savā darbā un iesakāt citiem? Kā Jūs tās izmantojāt?

 

·        Kura pieredze nebija īsti veiksmīga un kāpēc?

 

·        Aicinām pievienoties: www.facebook.com/grouos/latviiasskolassoma

 

 

Vizuālie materiāli

 

•       logo

•       plakāta veidne elektroniski/drukai

•       veidne ekrāniem un prezentācijām

•       baneri lietošanai mājaslapās

 

 

    08.10.2022

Rīga, Kartupeļu, 2

67623155

www.pdps.lv

pdps@riga.lv

 

 Посмотрите оценки Вашего ребенка

 

 

Counter CO.KZ